Slovník znalého Forex tradera - C

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - C


Cable

Slangový název pro měnový pár GBP/USD. Název vznikl podle podmořského kabelu (cable) mezi Evropou a Amerikou po kterém se obchodovalo v době, kdy nebylo satelitů a bezdrátové komunikace.

Candlestick (svíčkový graf)

Candlestick (svíčkový graf)

V době kolem roku 1700 se zrodila v Japonsku jedinečná metoda analýzy grafů, která suverénně přežila několik staletí a s velkou oblibou se používá dodnes. Jedná se o techniku zvanou „candle stick charting“, nebo-li zobrazování a čtení grafů v podobě tak zvaných „svíček“.
Grafické zpracování v podobě svíček a svíčkových grafů se poprvé objevilo kolem roku 1850, kdy tento způsob začal používat japonský obchodník s rýží, Sokyu Homma. Svíčka je složená ze svislého obdélníkového těla a dvou výběžků nahoru a dolů, tzv. knotů, případně stínů svíčky. Tělo svíčky zobrazuje obchodní aktivitu během celého dne a názorně zobrazuje rozdíl mezi otevírací (open) a zavírací (close) cenou.

Je-li otevírací cena vyšší než zavírací, bude open zakreslen na vrcholu těla a close na spodu těla. Došlo k poklesu ceny a svíčka se obvykle značí červenou barvou, případně černou.

Je-li otevírací cena nižší, než zavírací, bude open zakreslen na spodu těla a close na vrcholu těla. Došlo k růstu ceny a svíčka se obvykle značí zelenou barvou, případně bílou.

Dále má svíčka jeden nebo dva “knoty“. Horní knot měří vzdálenost mezi high (nejvyšší dosažená cena v časovém rozsahu svíčky) a vrchem těla - buď open nebo close cenou. Spodní knot měří vzdálenost mezi low (nejnižší dosažená cena v časovém rozsahu svíčky) a spodem těla (analogicky buď open nebo close cenou). Svíčka může mít knot, ale nemusí, v závislosti na vývoji ceny.

Carry trades

Carry trades je oblíbená investiční strategie, která využívá rozdílu úrokové míry. Základní princip carry trades je půjčit si aktivum, které nese malý výnos a investovat do aktiva, které nese větší výnos. Toto se často děje buď s úrokovými měrami nebo cizími měnami. Odtud tedy pochází dva základní typy carry trades - úrokové a měnové. Carry trades jsou velmi oblíbené vzhledem k vysokému výnosu (speciálně pokud se využije obchodování na páku), jsou však také velmi rizikové, především kvůli vysoké citlivosti na směnný kurz.

CBOT (Chicago board of trade)

Komoditní burza se sídlem v americkém Chicagu. Odkaz na CBOT.

Cenový trend (Price trend)

Pohyb měny určitým směrem, například býčí nebo medvědí trend. Obchodníci se díky trendu snaží maximalizovat své zisky.

Centrální banka

Hlavní národní banka. Jejím základním úkolem je stanovení a zavedení peněžní politiky, udává státní úrokové sazby.

CFD (Contract for difference)

Contract for difference je finanční instrument, jenž umožňuje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o tom, že prodávající vyrovná kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a cenou na začátku kontraktu. Jestliže je tento rozdíl negativní, pak rozdíl platí kupující namísto prodávajícího. CFD se užívá pro obchody s futures kontrakty. Ty zahrnují celou škálu derivátů od kapitálových derivátů, přes indexové deriváty až po komoditní deriváty.

Clearing house

Organizace zodpovědná za slučování nákupních a prodejních transakcí na finanční burze.

Closed out

Zlikvidování pozice, protože vlastník účtu nesplnil povinnost navýšení marže nebo uzavřel krátkou pozici.

Closed trades

Pozice, které byly zrušeny nebo vyrovnány.

CME (Chicago Mercantile Exchange)

Komoditní a finanční burza se sídlem v americkém Chicagu. Odkaz na CME.

ČNB (Česká národní banka)

ČNB je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Má postavení veřejnoprávního subjektu. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Odkaz na ČNB.

Commission fee (Komise)

Transakční poplatek účtovaný za službu borkera (tzv. brokerská komise, commission nebo také fee). Tato komise se pak účtuje většinou za kompletně provedený obchod (tzn. vstup do pozice i výstup z pozice) - nebo-li také round turn (RT).

Commodity Channel Index (CCI)

Indikátor CCI byl vytvořen r. 1980 Donaldem Lambertem pro otestování počítače. Později pak teoreticky navrhnul obchodní využití tohoto indikátoru na burzovních trzích, ale sám jej neobchodoval. CCI spadá do kategorie momentum indikátorů. To znamená, že měří sílu a rychlost trendu. Z psychologického hlediska pak vyjadřuje náladu - optimismus nebo pesimismus - tržního davu. Jestliže momentum v trhu nabývá na síle, převládá mezi obchodníky optimismus o dalším vývoji, růstu či poklesu, ceny v trhu. Pokud momentum v trhu na síle ztrácí, dá se očekávat, že se vytácí síla trendu a tržní dav bude určitou dobu váhat. To může vést ke stranovému pohybu trhu (tzv. chop).
Indikátor Commodity Channel Index (CCI)
Indikátor CCI se obvykle pohybuje v kanálu v rozmezí linií +100 a -100. Tradiční způsob obchodování indikátoru CCI pak spočívá ve vstupu do long pozice po protnutí linie +100 a vstupu indikátoru do překoupené oblasti; případně ve vstupu do short pozice po protnutí linie -100 a vstupu indikátoru do přeprodané oblasti. Agresivnější obchodníci pak mohou za signál ke vstupu brát již překročení linie 0 (tzv. Zero-Line; ZL) směrem vzhůru pro long nebo dolů pro short. Některé systémy pak využívají vstupy do long po překočení linie -100 směrem vzhůru (tedy z přeprodané oblasti do běžné) nebo do short po překročení linie +100 směrem dolů (tedy z překoupené oblasti do běžné).
Další možností obchodování indikátoru CCI je pak sledování divergencí, tedy rozdílů v pozici vrcholů v indikátoru a cenovém grafu. Tento systém, často v kombinaci s proražením trendových čar, se s oblibou využívá zejména v intradenním obchodování. Na indikátoru CCI je pak založeno několik oblíbených obchodních systémů. Například Woodies CCI.

Congestion

Termín technické analýzy pro několik obchodních seancí v řadě, ve kterých se cena pohybovala pouze minimálně nebo vůbec.

Congestion area

Série obchodních dnů nebo týdnů, ve kterých není viditelný zřetelný růst ceny. Trh je v chopu.

Consolidation

Pohyb ceny v úzkém obchodním rozpětí mezi nízkými a vysokými cenami.

Consumer price index (CPI)

Index spotřebitelských cen (anglicky: Consumer price index, odtud CPI) vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností. Srovnává tedy náklady na nákup určitého neměnného souboru statků. Soubor statků je tvořen několika sty položek, které vystupují jako reprezentanti. Každý reprezentant má v uvedeném koši svou váhu. Váha je určena podílem výdajů na daný statek na celkových výdajích domácnosti. Tyto váhy jsou po určitou dobu fixní (cca 5 let), protože jejich statistické zjišťování je velice náročné.

Index spotřebitelských cen je obvykle počítán jako Laspeyresův cenový index, který nezahrnuje substituční efekt při změnách relativních cen, v důsledku čehož je růst cen systematicky nadhodnocen.

Jelikož váhy statků jsou ve spotřebním koši počítané pro „průměrného člověka“, může se lišit míra osobní inflace, protože váhy jednotlivce nemusí být totožné s fiktivním průměrným člověkem. Například zvýšení spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky způsobí růst indexu spotřebitelských cen, osobní inflaci nekouřícího a nepijícího jednotlivce to ale nepostihne. (core rate - index po vyloučení energie a potravin)

Contract (kontrakt)

Standardní jednotka transakce.

Contract for difference (CFD)

Contract for difference je finanční instrument, jenž umožňuje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o tom, že prodávající vyrovná kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a cenou na začátku kontraktu. Jestliže je tento rozdíl negativní, pak rozdíl platí kupující namísto prodávajícího. CFD se užívá pro obchody s futures kontrakty. Ty zahrnují celou škálu derivátů od kapitálových derivátů, přes indexové deriváty až po komoditní deriváty.

Convergence

Ceny termínovaných obchodů a ceny za hotové se setkávají při vypršení smluv.

Correction

Obrat neboli korekce stávajícího cenového trendu. Termín se nejčastěji používá pro vyjádření poklesu cen po období jejich předešlého růstu. Korekce je často považovaná za velmi prospěšné stádium trhu, kdy ceny často neúměrně vzrostou a poté se vrátí do více reálných úrovní.

Correlation (Korelace)

Vztah mezi dvěma proměnnými. Pokud je korelace je vysoká a pozitivní tak se měny pohybují stejným způsobem. Při vysoké a negativní korelaci se měny pohybují v opačném směru. Je-li korelace nízká měny se nepohybují stejným způsobem.

COT report (Commitment of traders)

Tento termín sděluje informace o počtech držených futures kontraktů. Informace jsou zveřejňovány agenturou Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Součástí tohoto reportu je také analýza držených měnových futures a proto nám tato zpráva může poskytnout zajímavé informace, které lze aplikovat na spotový měnový trh. Tato zpráva, mimo jiné, obsahuje informace o držených dlouhých a krátkých pozicích různých účastníků trhu a o celkovém množství neuzavřených pozic (open interest).

Countermove

Cenový pás představující opačný pohyb ke směru předchozího období.

Cover buy

Uzavírání short obchodů.

Cup and handle

Cup and handle formace

Formace na technickém grafu ve tvaru písmene "U", znamená to pro nás dobrou šanci na následující růst. Po průrazu je důležitý zvýšený objem obchodu.


Currency

Jakákoli forma peněz emitovaná vládou nebo centrální bankou a využívaná jako zákonné platidlo a podklad pro obchodování.

Current yield

Roční míra výnosnosti investice udávaná v procentech.

Cyklus (cycle)

Změna, kdy se bod pozorování vrací zpět k jeho začátku. Trhy se pohybují cyklech, které se dají předpovídat. Mnoho teorií technické analýzy je založeno na odhadování budoucích cyklů. Nejznámějšími metodami jsou Elliot a Gann teorie.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex Cashback rebates
Reklamní sdělení
Cashback Forex
Forex rebates
Pip Rebate
Pip Rebate
Forex broker
Iron FX
Forex Broker
InstaForex