Iron FX

Slovník znalého Forex tradera - F

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - F

False breakouts

False breakouts

Nepotvrzené protrhnutí trendu ve směru pohybu ceny.
FED (Federální rezervní systém)

Federální rezervní systém (neformálně Fed) je centrální bankovní systém Spojených států amerických, obdoba naší ČNB. Fed je ale formálně soukromá instituce. Stát k ní sice nemá přímý přístup, avšak má vliv na složení jejího vedení.

Federal Fund Rate

Základní úroková sazba pravidelně vyhlášená FEDem.

Fibonacci

Indikátor Fibonacci

Jako Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla), kde každé číslo je součtem dvou předchozích.


Finanční deriváty

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami: Tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce .

Finanční páka (Leverage)

Finanční páka (Leverage)

Principem finančního pákového efektu (v angličtině leverage) je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Tato praxe může maximalizovat zisk (a ztrátu). Jednoduchý příklad, který vysvětluje princip páky: Investor nakupující akcie je v páce 1:2. To znamená, že polovina peněz je jeho vlastních, druhou polovinu půjčuje broker. Pokud se cena akcie propadne o 10 %, investor přichází o 20 % svých vložených peněz.


Finanční trh

Se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují. Finanční trh je místo, kde subjekty (investoři) nabízejí svůj volný finanční kapitál subjektům, které tento kapitál potřebují k pokrytí svých investic.

First notice day (FND)

Den, kdy budete upozorněni, že vlastníte kontrakt na nákup příslušné komodity, která se brzy přestane obchodovat. Pokud se tohoto kontraktu včas nezbavíte do data posledního obchodování kontraktu (tzv. LTD - Last Trading Day (LTD)), budete na sebe muset převzít závazek plnění dodávky. Pozor - některé komodity nemají FND.

Flag and pennant(vlajka a prapory)

Flag and pennant(vlajka a prapory)

Obrazec technické analýzy, který vznikne prudkým vzrůstem, či poklesem skupiny cen a vyústí v pohyb opačný ke směru vlajky.Floor trader

Člen burzy obchodující na parketu (na své vlastní konto).

FOMC

Federální výbor pro otevřený trh, výbor, který určuje cíle peněžní politiky USA. Na jeho zasedáních se mj. i rozhoduje o úrovni úrokových sazeb. Odkaz na FOMC.

Forex, FX, Foreign Exchange

Forex je zkratka pro Foreign Exchange (anglicky „směna cizích měn“), což je také známé pod názvy Forex Trading, Currency Forex, Forex Exchange Market nebo zkráceně FX. Jde o mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů, tedy o devizový trh, jehož střední kurzy se považují za oficiální světové kurzy. Při investování na tomto trhu jde o koupě jedné měny a prodej jiné měny.

Forward

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je dohoda mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti. Je to opak spotového kontraktu, který představuje dohodu o koupi či prodeji aktiva v současnosti. Uzavřít forward nic nestojí. Strana zavazující se ke koupi podkladového aktiva v budoucnu zaujímá tzv. dlouhou pozici a strana zavazující se k prodeji daného aktiva v budoucnu zaujímá krátkou pozici. Dohodnutá cena se nazývá dodací cena a je rovna forwardové ceně v čase uzavření kontraktu.
Cena podkladového instrumentu, v jakékoliv formě, je zaplacena před převodem kontroly nad instrumentem. Jedná se o jednu z mnoha forem nákupních/prodejních příkazů, kdy placení a převod aktiv neprobíhá současně.
Forwardová cena takového kontraktu se často liší od spotové ceny, za kterou se obchoduje v daný den. Rozdíl mezi spotovou a forwardovou cenou je forwardová prémie nebo forwardová srážka a reflektuje mj. i úrokový diferenciál.

Fundamentalist

Spekulant, který obchoduje na základě fundamentální analýzy.

Fundamentální analýza

Je způsob, jak se dívat na trh prostřednictvím ekonomických, sociálních a politických aspektů, které ovlivňují nabídku a poptávku. Jinými slovy hledáme ekonomiku, která si vede dobře a zákonitě tak i její měna. Protože čím lépe si ekonomika příslušné země vede, tím více okolních zemí věří její měně.

Futures

Futures kontrakty jsou obchodovatelné pouze na organizovaných trzích, tedy burzách. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový futures), za akciový nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures).

Kupující futures kontraktu je zavázán odebrat ve stanovené době dané množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu. Pod pojmem podkladové aktivum si můžeme představit jakoukoliv komoditu, například zlato, ropu, zemní plyn, ale i eura, akcie nebo dluhopisy. Futures kontrakt znamená pro kupujícího povinnost fyzicky odebrat podkladové aktivum. Pro prodávajícího to naopak znamená, že je zavázán podkladové aktivum fyzicky dodat.

Ve skutečnosti k fyzickému předání obvykle nedojde, a to díky možnosti uzavřít pozici, tedy kontrakt dále prodat. Abyste se vyhnuli nutnosti odebrat objednané zboží, můžete svůj futures kontrakt prodat se stejným termínem dodání. Tím vznikne situace, kdy prakticky odebíráte i dodáváte naprosto stejné množství komodity, čímž se vaše závazky vynulují. Je samozřejmě potřeba hlídat si dobu životnosti kontraktu, protože jinak by vám nakoupenou komoditu mohli klidně složit na zahradě. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je váš zisk nebo ztráta.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex Cashback rebates
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex rebates
Pip Rebate
Pip Rebate