InstaForex

Slovník znalého Forex tradera - I

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - I

IMF (International Monetary Fund)

Mezinárodní měnový fond. Založení Mezinárodního měnového fondu (International Monetary Fund - IMF) se váže k červenci 1944, kdy na konferenci v USA došlo k uzavření mezinárodní dohody o ekonomické spolupráci.

Jako své hlavní cíle si nově vzniklý subjekt vytyčil především dohlížení nad pohyby měnových kurzů, ustálení globální ekonomiky a její celkové "vyléčení". V současnosti dohlíží na fungování mezinárodního finančního systému, usnadňuje mezinárodní měnovou spolupráci a podporuje stabilitu směnných kurzů. Jednou z hlavních úloh je také poskytování úvěrů členským státům, které se potýkají s krizí. Prostředky na podobné operace čerpá z příspěvků členských států, které se odvíjejí od přidělených kvót. Na úvěr má právo každý členský stát, podmínky jsou však velmi přísné. Mezinárodní měnový fond svým členům poskytuje také poradenskou pomoc.

Index DAX

DAX (dříve Deutscher Aktien indeX 30) byl zaveden 30. prosince 1987 se základní hodnotou 1000 bodů a představuje růstový index třiceti společností s nejkvalitnějšími a nejlikvidnějšími (blue-chip) akciemi, s nimiž se obchoduje na Frankfurtské burze cenných papírů.
Jelikož Německo již dlouhou dobu patří k členům eurozóny s nejvyšším růstem HDP, má přirozeně tento index s nejvyšší tržní kapitalizací na mezinárodním trhu značný význam.
Jeho důležitost se odráží ve skutečnosti, že společnosti v indexu DAX představují 75 % německé tržní kapitalizace a mezi vysoce výkonné sektory indexu DAX patří automobilový, chemický, spotřební, farmaceutický a zdravotnický sektor. Méně výkonné sektory zahrnují stavební, softwarový a technologický sektor.

Index PX

Oficiálně index Burzy cenných papírů Praha. První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. března 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D. Index PX převzal historické hodnoty staršího indexu PX 50 a spojitě na ně navázal.
Výpočet indexu PX 50 byl zaveden ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Počátečním dnem výpočtu indexu se stal 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 nejvýznamnějších akciových emisí a nastavena výchozí hodnota indexu na - 1 000 bodů.
Index PX je cenovým indexem, dividendové výnosy se ve výpočtu nezohledňují. Báze indexu se aktualizuje 4× ročně.

Index spotřebitelských cen (Consumer price index)

Index spotřebitelských cen (anglicky: Consumer price index, odtud CPI) vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností. Srovnává tedy náklady na nákup určitého neměnného souboru statků. Soubor statků je tvořen několika sty položek, které vystupují jako reprezentanti. Každý reprezentant má v uvedeném koši svou váhu. Váha je určena podílem výdajů na daný statek na celkových výdajích domácnosti. Tyto váhy jsou po určitou dobu fixní (cca 5 let), protože jejich statistické zjišťování je velice náročné.

Index spotřebitelských cen je obvykle počítán jako Laspeyresův cenový index, který nezahrnuje substituční efekt při změnách relativních cen, v důsledku čehož je růst cen systematicky nadhodnocen.

Jelikož váhy statků jsou ve spotřebním koši počítané pro „průměrného člověka“, může se lišit míra osobní inflace, protože váhy jednotlivce nemusí být totožné s fiktivním průměrným člověkem. Například zvýšení spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky způsobí růst indexu spotřebitelských cen, osobní inflaci nekouřícího a nepijícího jednotlivce to ale nepostihne. (core rate - index po vyloučení energie a potravin).

Indikátory

Indikátory jako takové se dají rozdělit do mnoha různých kategorií. Patří sem trendové indikátory, oscilátory a indikátory volatility.

Average True Range - Průměrné skutečné rozpětí
ADX - Average Directional Index
BB - Bollinger Bands - Bollingerovy čáry
CCI - Commodity Channel Index
DMI Directional Moving Index
Fibonacci
MA - Moving Average - Klouzavé průměry
EMA - Exponential Moving Average - Exponenciální klouzavý průměr
MACD - Moving Average Convergence Divergence - Konvergence/divergence klouzavého průměru
MFI - Money Flow Index - Index toku peněz
Momentum
Volume - indikátor objemu
PP - Pivot Point
PSAR - Parabolic SAR - indikátor pro umisťování a posouvání stop-lossu
RSI - Relative Strength Index - Index relativní síly trhu
Stochastic
Williams Percent %R

Inflace

Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace, která se vypočítává jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. Nejpoužívanějšími cenovými indexy jsou index spotřebitelských cen, index cen výrobců a deflátor HDP.
Ekonomové se obecně shodují v názoru, že vysoká míra inflace je způsobena nadměrným růstem peněžní zásoby. Názory na to, které faktory způsobují nízkou až střední míru inflace, jsou rozmanitější. Nízká až mírná inflace může být vedle růstu peněžní zásoby vysvětlována i kolísáním reálné poptávky po zboží nebo výkyvy v nabídce a dodávkách zboží. Nicméně panuje konsenzus, že dlouhé období významné inflace je způsobeno rychlejším růstem peněžní zásoby než celkového produktu.
Účinky inflace na ekonomiku jsou různé. Mezi negativní dopady inflace patří snížení reálné hodnoty peněz a dalších peněžních aktiv, nejistota ohledně budoucího vývoje cen, jež odrazuje investice a úspory. Vysoká inflace může vést k nedostatku zboží, pokud je spotřebitelé začnou hromadit z obavy, že ceny se v budoucnu zvýší. Podle některých ekonomických škol mohou být účinky inflace i pozitivní, například rozšíření možností centrální banky upravovat úrokové sazby (v zájmu zmírnění recese) a stimulace investic do nefinančních investičních projektů.

Initial margin (počáteční záloha/marže)

Počáteční vklad vyžadovaný pro vstup do pozice a sloužící jako záloha budoucích obchodů.

Inside Bar

Inside Bar

Za inside bar považujeme formaci, která vznikne v momentě, kdy se maximum a minimum svíčky nachází uvnitř svíčky předcházející (svíčka, která právě uzavřela tedy má nižší maximální hodnotu a vyšší minimální hodnotu).


Inside day

Den, ve kterém je celkový cenový rozsah zcela uvnitř předchozího denního cenového rozpětí (range).

Insider buying

Kupování firemních akcií jednotlivými řediteli, zodpovědnými činiteli nebo dalšími zaměstnanci, na základě neveřejných informací. Obecně platí, že tato metoda kupování akcií je ilegální.

Interbank Rates (Mezibankovní sazby)

úrokové sazby, které vznikají kotací vybraných velkých mezinárodních bank.

Interest rate

Cena půjčených peněz uváděná jako procento jmenovité hodnoty.

Intraday trading

Obchodování v rámci jednoho obchodního dne. Všechny pozice jsou uzavřeny před jeho koncem.

Intradenní obchodník

Intradenní obchodování je takový styl obchodování, kdy obchodujeme pouze v průběhu obchodního dne a své pozice držíme pouze několik minut, maximálně pár hodin, nikdy však přes noc. Intradenní obchodník začíná svůj obchodní den většinou s otevřením trhů a s jejich zavřením své obchodování skončí.

ISO 4217

Je mezinárodní standard pro označování měn pomocí třípísmenných kódů, definovaný Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). První dvě písmena tvoří označení země podle kódu ISO 3166-1 alfa-2, třetí písmeno je nejčastěji počáteční písmeno názvu měny. Například česká koruna má kód CZK, americký dolar USD, euro EUR.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení
Cashback Forex
Forex rebates