Slovník znalého Forex tradera - O

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - O

Obchodní bilance (Balance of Trade)

Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Jde o část běžného účtu platební bilance. S pojmem obchodní bilance se často setkáváme v médiích, protože je oblíbeným ukazatelem výkonnosti ekonomiky v mezinárodním obchodě. Obchodování se zahraničím však lépe postihuje samotný běžný účet, protože kromě pohybu zboží zahrnuje i pohyb služeb (bilance služeb), čisté investice a transfery.

Obchodní příkaz

Nákup a prodej kontraktu se realizuje prostřednictvím standardizovaných příkazů, které se používají při komunikaci s brokerem nebo při zadávání příkazů prostřednictvím elektronické platformy. Základní typy příkazů:

Market - obchodní příkaz typu market představuje jeden z nejčastěji používaných příkazů. V případě použití tohoto příkazu není obchodníkem specifikována cena, ale obchod je otevřen/uzavřen co nejrychleji s použitím aktuální ceny trhu. Nejčastěji se tak příkazy typu market používají pro rychlé uzavření pozic.

Limit - obchodní příkaz typu limit (or better) se pozice otevírá/zavírá za uvedenou cenu nebo lepší. Prioritou plnění není tedy čas, ale dosažená cena, která musí být shodná nebo lepší než cena uvedená v příkazu. S použitím příkazu limit má obchodník jistotu, že dostane své plánované plnění, nicméně negativem příkazu je skutečnost, že trh může obchodníkovi “utéci” byť se třeba chvilku pohyboval na zadané vstupní hodnotě (ale Burza nestihla příkaz spárovat třeba z důvodu, že podobných příkazů byla v trhu celá řada a na ten náš se již nemusela “dostat řada”). Často se limitní příkaz používá pro výstup z pozice na tzv. profit targetu - cílové hodnotě za kterou bychom rádi kontrakt prodali (např. proto, že na hranici je silná S/R úroveň a očekáváme, že by se trh mohl od ní odrazit).

Nákupní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je shodná nebo nižší než aktuální obchodovaná cena. Prodejní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je rovná nebo vyšší než aktuální obchodovaná cena. Stop Obchodní příkaz STOP zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh nedotkne - pak se mění v příkaz typu Market (typ příkazu). Tzn. nákupní stop příkaz je do trhu vkládán vždy nad aktuální cenu trhu, prodejní pod aktuální tržní cenu.

Stop - příkaz se nejčastěji používá v případě, že obchodník chce vstoupit/vystoupit do/z pozice na určité cenové úrovni - například po překonání suportu nebo resistance.

Stop Limit (SL) - obchodní příkaz stop limit kombinuje dva příkazy - příkaz typu Stop (typ příkazu) a příkaz typu Limit (typ obchodního příkazu) - a příkaz musí proto obsahovat dvě ceny. První cena slouží jako stop příkaz (tj. příkaz se aktivuje jakmile se trh dotkne zadané hodnoty) a druhá udává nejhorší možné plnění které jsme ochotni akceptovat.

One Cancels the Other (OCO) - obchodní příkaz kombinující dva příkazy napsané na jeden ticket s tím, že druhý příkaz se automaticky zruší v případě exekuce prvního. Více samostatně níže.

Trailing stop - příkaz, kterým stanovujeme bod či několik bodů pro stanovení automatického posunutí SL. Po překročení jednoho bodu se stop-loss automaticky posouvá dál.

Obchodní systém

Soubor připravených pravidel na základě kterých obchodujete. Co by měl obchodní systém obsahovat? Například vstupní strategie, metoda umisťování a posouvání stop-lossu, strategie výstupu z obchodů (PT - profit taking), money-management a position-sizing (přidávání pozic).

Obchodní účet

Účet, který si otevřete prostřednictvím vašeho brokery pro možnost obchodování. Většina brokerských domů nedisponuje přímím přístupem do vašeho účtu, pokud např. nejde o cílený vklad do tzv. PAMM účtů.

Obchodní zásoby

Ukazatel, zahrnující statistiky tržeb a zásob na všechny tři stupně výrobního procesu (výroba, velkoobchod, maloobchod).

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry (angl. brokerage firm) je právnická osoba, která svým zákazníkům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu, tedy nakupuje a prodává cenné papíry. Provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka, čímž se liší od dealera, který provádí obchody na svůj účet.
V České republice k tomu opravňuje zvláštní povolení ČNB, makléř poté poskytuje investiční služby dle zákona o cenných papírech. Podle rozsahu povolení může vykonávat i další služby, např. poradenství. Obchodníkem s cennými papíry jsou zpravidla i banky.

Obchodování se směnnými kurzy

Obchodování s měnami neboli Forex. Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako poměr domácí měny ku měně zahraniční.

Obchody long a short

Long (buy) znamená nákup - spekulace na vzestup komodity, akcií, měn... opakem je Obchodovat Short (sell), to znamená prodej - spekulace na sestup komodity, akcií, měn.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable Goods Orders)

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby měří v dolarovém vyjádření velikost zakázek, dodávek a ještě nedodaných objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, které je definováno, jako zboží s životností delší, než tři roky. Tento ukazatel je brán jako vedoucí indikátor průmyslové aktivity a je brán trhy jako důležitý bez ohledu na jeho velkou volatilitu a rozsáhlé revize jeho hodnot. Index často roste díky jednomu sektoru, proto je vhodné často hodnoty o daný sektor upravovat. Trh zpravidla výrazně reaguje na změny v celém sektoru. Trhy je tento ukazatel hodnocen jako poměrně důležitý.
Hrubé údaje jsou ohlašovány v 14:30, zhruba okolo 26. dne v měsíci (data za uplynulý měsíc).

Objem obchodů (Volume)

Indikator_volume

Indikátor Volume (objem obchodů) je instrumentem technické analýzy odrážející aktivitu investorů za určitou dobu.
Indikátor se obvykle používá s analýzou pohybu ceny aktiva pro potvrzení síly trendu nebo zjištění příznaků její slabosti a takto pro určení možného otočení cen. Nejdříve potvrdíme trend, rostoucí objemy obchodů v podmínkách zvýšení cen potvrzuje býčí trend, rostoucí objemy obchodů v podmínkách poklesu cen potvrzuje medvědí trend.

Obligace

Jedná se o cenný papír, dluhopis s pevným úrokem. Vydavatel obligace se zavazuje k plnění dlužné částky v určené době po vydání obligace a k pravidelnému placení úroků. Obligace je převoditelná (lze ji prodat). V právním smyslu je obligace závazek k určitému plnění.

OCO (One Cancels The Other)

Viz One Cancels The Other

Offshore

Jedná se o daňový ráj. Offshore společnosti jsou právnické osoby (obdoba českých a. s. a s. r. o.) registrované v zemích, které těmto společnostem umožňují příznivý daňový režim.

Opce

Opce je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícmu právo (neukládá mu však povinnost) prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum (tzv. podkladové aktivum) za konkrétní cenu kdykoliv až do data vypršení kontraktu.

Opce se zásadně liší od ostatních finančních derivátů tím, že protistrany si „nejsou rovny“. Kupující opce (v dlouhé pozici) má právo si vybrat, zda opci uplatní či nikoli. Prodávající opce (v krátké pozici) podle toho musí nebo nesmí plnění uskutečnit. Vlivem tohoto není hodnota opce na počátku nulová (u ostatní derivátů by na počátku nulová při absenci kreditního rizika, zprostředkujících nákladů, marží apod. byla), ale kupující platí prodávajícímu tzv. opční prémii (která je cenou opce), jež je odměnou pro prodávajícího za jeho znevýhodněnou pozici. Opět je zde samozřejmě finanční pákový efekt, tj. opční prémie je nepoměrně menší než hodnota podkladového instrumentu.

Opční prémie - cena opce

Opční prémie je cena, za kterou si držitel opce kupuje u vypisovatele právo odstoupit od smlouvy. Opční prémie sehrává rozhodující roli při odvození zisků a ztrát vyplývajících z dané opce. Nejdůležitější faktor, který determinuje výši opční prémie je tržní úroková míra.

Open Interest (OI)

Open Interest

Open interest, často vyjadřovaný jen zkratkou OI, je indikátor vyjadřující množství otevřených kontraktů v daném trhu v dané časové periodě. Jinými slovy, open interest nám říká, kolik existuje v daném momentě držených pozic.

Je-li například denní open interest 100 000, pak to znamená, že je v daný den otevřených celkem 100 000 pozic. Pokud další den klesne open interest na 80 000 pak to znamená, že celkem 20 000 pozic bylo uzavřeno a zbylých 80 000 pozic je stále drženo jako otevřených. Jelikož pak pro každého kupujícího musí existovat i prodávající a naopak, jednotka open interest vyjadřuje jak dlouhou, tak krátkou stranu. To znamená, že OI s hodnotou 1 vyjadřuje jeden long a zároveň jeden short kontrakt.

Open range (otevírací rozpětí)

Jde o krátký časový úsek nastávající po otevření trhů. V tomto okamžiku (řádově 10-15 minut podle trhu) dochází k hromadnému exekuování příkazů, které obchodníci zadali před otevřením trhu. Za velmi krátkou dobu je exekuováno výrazně více příkazů než v jiný okamžik - a tomu odpovídá i aktivita grafů. Často jde o časový úsek, kdy graf doslova lítá nahoru a dolu, nezřídka dochází k tzv. gapům - cenám, které graf “přeskočil” aby se následně vrátil a pokračoval třeba na druhou stranu. V takovém období dochází samozřejmě k výrazným Slippage, se kterými je třeba počítat.

Opening bell

Začátek obchodního dne na burze.

Order

Objednávka nákupu nebo prodeje daných lotů/kontraktů přes makléře.

Oscilátory

Jak již název napovídá, budou všechny indikátory této skupiny oscilovat kolem nějaké hodnoty. Můžeme jmenovat např. Average True Range, RSI, CCI, Bollinger Bands, Momentum, Ichimoku Kinko Hyo, Stochastic nebo Williams Percent %R a další... Oproti klouzavým průměrům jsou oscilátory vždy složené z rozdílu, nebo podílu dvou základních indikátorů. Právě proto je střední hodnota, kolem které se tyto indikátory nejčastěji pohybují, 0, 50, nebo 1.
Komplexnější pojetí oscilátorů oproti jednoduchým klouzavým průměrům by mělo zajistit spolehlivější odhad síly trendu a velikosti odchylky od něj. Oscilátory poskytují dva druhy signálů v závislosti na tom, jestli je dosaženo:
- extrémní hodnoty oscilátoru
- divergence mezi oscilátorem a cenou titulu

OTC (Over the Counter)

Viz Over the Counter.

One Cancels The Other (OCO)

Obchodní příkaz kombinující dva příkazy napsané na jeden ticket s tím, že druhý příkaz se automaticky zruší v případě exekuce prvního. Příkaz OCO se používá např. při spekulaci na proražení kanálu - v takovém případě máme zájem jít buď long (buy) nebo short (sell) podle toho kterým směrem trh kanál prorazí. Můžeme tedy zadat najednou oba příkazy s použitím příkazu OCO - jakmile je exekuován obchod na jednu stranu, druhý příkaz se automaticky zruší.

Otevírací mezera (GAP)

Gap

Vzniká, když je denní cena na Forexu extrémně nad nebo pod denní cenou předchozího dne.
Vzniká většinou přes víkend díky možným makroekonomickým událostem nebo různým neočekávaným zprávám. To znamená, že trh v pondělí otevře na jiné hodnotě, než kde zavřel v pátek. Většina Gapů bývá uzavřena a vznikají dobré obchodní příležitosti.


Otevřená pozice (open position)

Množství otevřených pozic a obchodů. Pokud např. nakoupíme a držíme akcie, máme tzv. open position.

Otevřený podílový fond

Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.

OTM (Out of the Money)

Out of the money, zkráceně OTM, je jednou ze tří pozic, ve které se může nacházet realizační cena (tzv. strike price) u opčních obchodů. Zda se jedná o opci v pozici OTM, to záleží navíc na typu opce. V případě call opce jsou jako pozice OTM označeny ty realizační ceny, které se nacházejí nad nynější tržní cenou podkladového aktiva. Naopak v případě opcí put jsou jako pozice OTM označeny realizační ceny, které se nacházejí pod nynější tržní cenou podkladového aktiva.

Outright forward

Jedná se o transakci, při které se dvě protistrany zavážou směnit cashflow v různých měnách podle předem dohodnutého kurzu a v předem dohodnutou dobu.

Outstrike

Outstrike, je parametr, který se vyskytuje u exotických tzv. barrier opcí. U těchto opcí platí, že pokud cena podkladového aktiva dosáhne určité hladiny, dochází k okamžitému automatickému vzniku anebo zániku opce.

Over the Counter (OTC)

Mimoburzovní typ uspořádání finančního trhu, obchodování neprobíhá na centralizovaném místě a za jednotných podmínek, podmínky si domlouvají mezi sebou přímo účastníci trhu. Není zde jedno centrální obchodní místo.

Overnight

Obchod, který zůstává otevřený do následujícího obchodního dne.

Oversold / Overbought

Oversold / Overbought

Nástroj technické analýzy, který udává hodnoty, kdy se cena pohne příliš daleko a rychle v určitém směru. Když je trh překoupený (overbought), obchodník bude prodávat a naopak když je trh přeprodaný (oversold), obchodník bude vstupovat do dlouhých pozic.

Overtrading

Nadměrné obchodování vedoucí často k velkým a nekontrolovatelným ztrátám obchodních účtů.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
Casback Forex
Forex rebates
Forex Broker
Forex Broker
Pip Rebate
Pip Rebate
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení