InstaForex

Slovník znalého Forex tradera - P

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - P

P. A. – per annum

V procentech vyjádřená úroková sazba p.a. znamená výši úroku v procentech z nominální částky ročně.

P/E (price/earnings ratio)

Ukazatel P/E patří mezi investory k jednomu z nejpopulárnějších ukazatelů, ačkoli jeho vypovídací schopnost má své hranice. P/E se však obecně velmi snadno vypočte a zároveň poskytuje srozumitelnou informaci, jednoduše řečeno poskytuje informaci o tom, jakou cenu je investor ochoten zaplatit za zisk společnost v daném okamžiku.

Pákový efekt (Leverage)

Pákový efekt (Leverage)

Principem finančního pákového efektu (v angličtině leverage) je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Tato praxe může maximalizovat zisk (a ztrátu). Jednoduchý příklad, který vysvětluje princip páky: Investor nakupující akcie je v páce 1:2. To znamená, že polovina peněz je jeho vlastních, druhou polovinu půjčuje broker. Pokud se cena akcie propadne o 10 %, investor přichází o 20 % svých vložených peněz.


Pakt stability

Pakt stability a růstu (anglicky: Stability and Growth Pact, SGP) je dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu eura a nezvyšovaly inflaci v eurozóně. Tato dohoda se částečně vztahuje i na země Evropské unie, které nepřijaly euro jako svou měnu. Současné zásady: schodek veřejných financí nesmí překročit 3 % HDP a veřejný dluh musí být menší než 60 % HDP nebo se musí snižovat.

PAMM účet

PAMM systém představuje soubor speciálních obchodních účtů, určených na práci na forexovém trhu, pomocí kterého řídící obchodníci kontrolují svůj vlastní kapitál a shromažďují kapitál investorů (jiných obchodníků). Principem činnosti PAMM systému je, že klienti mohou buď investovat svůj kapitál, nebo obchodovat kapitál méně zkušené obchodníky.
Automat po připojení každého účtu propočítá podle výše vkladu, jakým procentem se investorův účet podílí na ziscích a případných ztrátách, během každého obchodu a obchodního dne, opět podle podílu jeho vkladu v účtu PAMM.

Papertrading

Obchodování na nečisto, na papíře, bez použití peněz. Tato technika může být využita k ověření obchodních metod před jejich reálným obchodováním.

Parabolic SAR

Indikátor Parabolic SAR

Jedná se o indikátor a zároveň také o metodu umisťování a posouvání stop-lossu. V grafu je zobrazen jako řada teček pod a nad aktuální tržní cenou. Tečky představují body případného zvratu aktuálního směru vývoje trhu.

Z grafu vyplývá, že v případě rostoucího trendu se tečky nacházejí pod aktuální cenou, kdežto v případě klesajícího trhu se nacházejí nad ní. Umístění teček odráží dynamiku aktuálního trendu. Čím jsou tečky rozmístěny řidčeji, tím silnější a dynamičtější jsou pohyby trendu. Pokud jsou tečky umístěny naopak hustě vedle sebe, změny cen nejsou příliš významné.

Parita (parity)

Měnová parita je stav ekvivalence mezi veličinami základních peněžních jednotek dvou národních měn. Nejstarší formou měnové parity byla parita mincovní, v době, kdy byly raženy plnohodnotné mince (začátkem 19. století obsahoval například americký dolar 1,60377 gramů zlata, francouzský frank 0,290323 gramů zlata). Jinými formami jsou zlatá, stříbrná parita nebo systém pohyblivých devizových kursů (měnová parita vůči hlavním světovým měnám).

Patern (Pattern)

Pattern je možné definovat jako nějakou posloupnost svíček, která se opakovala v minulosti, a po této formaci nastal podobný vývoj trhu. Těchto formací je na trhu celá řada a každá může o trhu vypovídat něco jiného a vývoj po těchto formací může být různě velký s rozdílnými stupni předpověditelnosti následujícího pohybu trhu.

Peer perform

Kurz se pohybuje v souladu s akciemi obdobných firem.

Peněžní politika

Neboli měnová politika (také monetární politika), je hospodářská politika prováděná pomocí měnových nástrojů centrální banky.

Peněžní trh

Peněžní trh je složka finančního trhu, kde aktiva představují krátkodobé půjčky (s dobou splatnosti rok a méně). Obchodování na peněžních trzích zahrnuje státní úvěry, obchodní směnky, tzv. (bankéřské) akceptační úvěry, depozitní certifikáty, federální fondy a krátkodobé hypotéky či jinými aktivy ručenými směnky. Peněžní trh zajišťuje likviditu financování pro globální finanční systém.

Penzijní fond

Penzijní fond je podílový fond, bývá zřizován soukromým subjektem (bankou) či státem, který poskytuje penzijní připojištění. Důležitá je v současné době státní podpora.

Perform in line

Kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu.

Pevný kurz (fixed exchange rate)

Devizový kurz pevně stanoven centrální bankou a nemůže se měnit v důsledku nabídky a poptávky.

Pip value (PIP BOD)

Pip value (PIP BOD)

Nejmenší možný pohyb měnových párů. Když se EUR/USD pohne z 1.1853 na 1.1854, je to o jeden PIP.Pivot points

Pivot points

Zvláštní typ S/R úrovní. Tento typ S/R úrovní byl vždy hodně používán především pitovými obchodníky, kteří nestíhali průběžně sledovat a analyzovat celkový cenový vývoj trhu v průběhu dne, a tak si předpokládané hlavní S/R úrovně počítali dopředu v podobě zmiňovaných pivotů. Nutno dodat, že výpočet pivotů je velmi jednoduchý, a přesto jde o velmi silný nástroj, který dnes v trhu používají i běžní intradenní obchodníci obchodující čistě elektronické trhy.

Základem výpočtu je hlavní pivot, který se počítá jako průměrná „včerejší“ cena. Nejběžněji je to konkrétně (High + Low + Close) / 3. Pivot je tedy možné počítat před otevřením trhu a je to pro celý den pouze jedna hodnota, neboť se počítá ze včerejších hodnot High, Low a Close a v průběhu dne se nemění. Na hlavní pivot pak navazují další resistance (stropy) a supporty (podlahy). Resistance se v grafech většinou pojmenovávají R1, R2, R3, supporty pak S1, S2 a S3. Počet takto vytvořených S/R úrovní opět závisí na konkrétním obchodníkovi, většinou se pracuje s hlavním pivotem plus hodnotami R1, R2, S1 a S2, případně se mohou do grafu zakreslovat i „poloviční“ hodnoty mezi těmito body (v níže uvedených ukázkách jsou tyto poloviční hodnoty znázorněny čárkovaně).

Výpočet jednotlivých bodů je následující:
Pivot = (H + L + C) / 3
Resistance: R1 = (2 × Pivot) - L , R2 = (Pivot - S1) + R1 , R3 = (Pivot - S1) + R2
Supporty: S1 = (2 × Pivot) - H , S2 = Pivot - (R1 - S1) , S3 = Pivot - (R2 - S1)

Platební bilance

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí zahraniční investice, dary a přesuny finančních prostředků.

Platforma (platform)

Obchodní platforma je moderním investičním nástrojem, který uživateli umožňuje obchodovat. Velmi rozšířená je platforma MetaTrader 4, novější MetaTrader 5. V platformě při instalaci můžeme zvolit i český jazyk.

Plunge

Náhlý nebo zásadní pokles cenného papíru nebo celého trhu.

Počáteční marže

Druh marže v CFD, obvykle 3 až 30 % u akcií a 0,5 až 1 % u indexů, měn a komodit.

Podílový fond

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu.

Podílový list

Podílový list je majetkový cenný papír neboli doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku v otevřeném nebo uzavřeném podílovém fondu. Jedná se o prostředek kapitálového trhu.

Podkladová měna (base currency)

Všeobecně je podkladovou měnou ta měna, ve které investor nebo eminent vede své účetní knihy. Na Forex trzích je běžně brán za podkladovou měnu pro kotace americký dolar, což znamená, že kotace jsou vyjádřeny v jednotce $1 dolaru za ostatní měny kotované s ním v páru.

Poměr ceny k výnosu (ER)

Ukazatel, který poskytuje investorovi pohled na efektivnost fondu ve věci nákladů. Je stanovený jako podíl celkových nákladů k čistým aktivům, přičemž se bere průměrná měsíční hodnota čistých aktiv.

Poplatek za správu

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku. Zákon dovolí poplatek v maximální míře 2 % z hodnoty majetku fondu za celý rok.

Portfolio

V ekonomii je portfolio odborný termín a znamená určitou sestavu, soubor akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Někdy také v užším významu: skladba různých aktiv. Obecně se investor snaží sestavit (diverzifikovat) takové portfolio cenných papírů, které přinášejí maximální zisk a zároveň jsou rozmanité (diferencované), aby se tím minimalizovala možná rizika. Tyto dva cíle jdou však často proti sobě, takže skladba portfolia znamená jistý kompromis.

Portfolio management

Jedná se o způsob řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z důvodu diverzifikace výnosů a rizika.

Position (Pozice)

Pozice obecně představuje investici do nějakého finančního nástroje. Může se jednat například o akciový titul, měnový pár či finanční derivát. Ukončení obchodu, tedy prodej finančního aktiva se poté nazývá uzavřením pozice.

Poziční obchodník

Poziční obchodník je každý, kdo drží své otevřené pozice dobu delší, jak 1 den (tzn. nakoupí či prodá určitou komoditu a neprodá jí dříve, než některý z následujících dnů). Poziční obchodník může své pozice (futures kontrakty) držet několik dnů, několik týdnů, nebo dokonce i několik měsíců až let. Může též obchodovat formou tak zvaných sezónních obchodů, založených na základě sezónních cyklů. Ve všech případech se jedná o obchodníka pozičního, který své peníze vydělává v časovém horizontu delším než 1 den a pracuje primárně s denními, týdenními a občas i měsíčními grafy.

PPI index (Producer Price Index )

V angličtině Producer Price Index neboli index cen výrobců.

PRIBID (Prague Interbank Bid Rate)

Jde o průměrnou úrokovou sazbu (vzniká zprůměrováním úrokových sazeb vybraných — referenčních — peněžních ústavů), za kterou si jsou české banky ochotny vypůjčit depozita/peníze od ostatních bank. Je to sazba pražského trhu a jeden z nejvýznamnějších ukazatelů úvěrových trhů v ČR. Jedná se o přímý protiklad úvěrové sazby PRIBOR. Sazba PRIBID je vždy nižší než PRIBOR, protože maximalizace rozdílu mezi oběma je důležitá pro banky, jelikož je částí jejich zisku. Na sazbu PRIBID se mohou vázat pohyblivé úrokové sazby pro některé úvěry; celková úroková sazba se mění podle stanovených podmínek (například jednou měsíčně) v souvislosti s vývojem sazby. Hodnotu PRIBID stanovuje ČNB každý den.

PRIBOR (Prague interbank offered rates)

Jde o průměrnou sazbu, za kterou si banky navzájem jsou ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze (likviditu). Jedná se o přímý protiklad úvěrové vazby PRIBID. Sazba PRIBOR je vždy vyšší než PRIBiD, protože maximalizace rozdílu mezi oběma je důležitá pro banky, jelikož je částí jejich zisku. PRIBOR se používá často jako referenční, tj. úrokové sazby (floating rate) u některých úvěrů jsou buď úplně, a nebo z části na sazbu PRIBOR vázané a odvíjí se od ní (úroková sazba se například každý měsíc/tři měsíce/rok mění podle vývoje sazby PRIBOR).

Price action (PA)

Obchodníci obchodující PA tedy obchodují především cenu – sledují cenový graf daného trhu a z jeho chování získávají všechny potřebné signály k otevření a uzavření pozice. Pod pojmem Price action se většinou rozumí obchodování čistých cenových grafů, tj. bez indikátorů.

Price/Cash Flow

Podobně jako ukazatel PSR (Price/Sales Ratio) i Price/Cash Flow je používán v důsledku určité nedůvěry investorů ve vykázané hodnoty čistého zisku (P/E).

Price gap

Price gap

Nebo jednodušeji gap. Vzniká, když je denní cena na Forexu extrémně nad nebo pod denní cenou předchozího dne.
Vzniká většinou přes víkend díky možným makroekonomickým událostem nebo různým neočekávaným zprávám.
To znamená, že trh v pondělí otevře na jiné hodnotě, než kde zavřel v pátek. Většina Gapů bývá uzavřena a vznikají dobré obchodní příležitosti.

Price/Sales Ratio

Ukazatel PSR (price/sales – cena/tržby) představuje cenu společnosti k výši jejich tržeb. Někdy se tato hodnota stanovuje jako poměr celkové tržní kapitalizace společnosti (market value – cena akcie x celkový počet vydaných akcií) ku celkovým tržbám za posledních dvanáct měsíců.

Primární emise

Jedná se o první emisi cenných papírů vydané emitentem.

Primární trh

Hlavní místo, kde se uskutečňují prvotní prodeje konkrétních finančních instrumentů.

Prodeje existujících domů (Existing Home Sales)

Tento report zobrazuje objemy prodaných, již existující, domů. Je považován za relativně solidní indikátor aktivity na trhu nemovitostí. Objemy jsou značně závislé na výši hypotekárních úrokových sazeb. Oproti nim jsou o několik měsíců zpožděné. Tento indikátor je také obvykle silný v obdobích po konci recese z důvodu naakumulované poptávky.

Prodeje osobních a nákladních automobilů (Motor Vehicle Sales)

Prodeje osobních a nákladních automobilů měří měsíční prodeje všech automobilů vyrobených na území Spojených států, udávají se ve formě procentuálních meziměsíčních změn. Jsou považovány za velice důležitý indikátor spotřebitelské poptávky, neboť tvoří zhruba 25 procent maloobchodních tržeb.

Prodejní cena (bid price, sell price)

Ceny, za které obchodníci prodávají základní měnu a nakupují vedlejší.

Prodejní opce (put)

Prodejní opce (v angličtině tzv. put) je finanční kontrakt mezi dvěma stranami. Kupec prodejní opce má právo prodat podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu (strike) vypisovateli opce.

Profit and loss statement

Oficiální čtvrtletní nebo výroční finanční dokumenty publikované veřejnou obchodní společností, vykazující příjmy, výlohy a čistý zisk. Také nazývaný jako earnings report.

Profit target (PT)

Jedná se o cílovou ziskovou cenu, při které investor chce, aby se obchod ukončil a vybral své zisky.

Proměnlivý kurz (floating exchange rate)

Devizový kurz určený tržními silami, tedy nabídkou a poptávkou.

Proprietary trading

Obchodování na vlastní účet. Transakce provedená společností, která se zabývá obchodováním s cennými papíry. Tato transakce má vliv na firemní účet, ale ne na účty jejich klientů.

Provize

Provize je smluvní odměna za sjednaný obchod. Většinou se odvozuje jako určitý podíl (procento) z částky realizovaného obchodu, budoucí transakce, výše sjednané pojistné částky, výše sjednaného úvěru a podobně.

Průlom (breakout)

Průlom (breakout)

Průlom nastává, pokud cena daného měnového páru překročí, nebo prorazí určitou S/R úroveň.

Průměrná hodnota (Average True Range, ATR)

Indikátor Average True Range

ATR zmiňovaný rovněž jako Trading Range (obchodní rozpětí) uvedl poprvé J. Welles Wilder Jr. ve své knize “New Concepts in Technical Trading Systems”. Indikátor TR měří jen jaká je volatilita trhu bez toho, aby zobrazoval jestli trh roste nebo klesá. Wilder objevil, že vysoké hodnoty ATR se objevují nejčastěji je-li trh na svém dně následován panickým odprodejem. Nízkou hodnotu ATR lze často najít během prodloužené periody, kdy trh konsoliduje a jde do strany. Velikost hodnoty ATR lze pak prakticky výhodně používat v obchodním systému ke stanovení hranice kam umístit účinný stop-loss (SL) nebo profit target (PT).

Průměrný směrový index (ADX)

Average directional movement index (ADX)

ADX je oscilátor, který fluktuje mezi 0 a 100, výtečný pro měření síly stávajícího rostoucího či klesajícího trendu nebo potvrzení netrendového trhu. Nízké hodnoty okolo 20 signalizují slabý trend, vysoké hodnoty okolo 40 silný trend. Hodnoty nad 60 jsou spíše výjimkou.
Indikátor neklasifikuje, zda je trend medvědí nebo býčí, pouze měří jeho sílu. Když začne ADX zeslabovat z hodnoty nad 45 na hodnotu pod 45, znamená to, že současný trend ztrácí sílu a zřejmě nastane netrendové období.
Naopak v případě růstu křivky ADX roste i síla stávajícího trendu. ADX navíc dokáže identifikovat potenciální změnu mezi trendovým a netrendovým trhem.
Když začne růst z hodnoty pod 20 na hodnotu nad 20, je to signál končícího netrendového období a nástupu nového trendu. Na netrendovém trhu však mohou být tyto signály zavádějící a proto je vhodné používat tento systém spolu s dalšími technickými indikátory.

Přeprodané/překoupené ceny (Oversold / Overbought)

Viditelné u různých indikátorů - oscilátorů. Důležitými hodnotami jsou cca 70 a 30 bodů nebo %, např. u RSI, Stochastic, CCI... Pokud se oscilátory pohybují nad 70 body, signalizuje to překoupený trh, tedy pravděpodobný budoucí pokles kurzu cenného papíru. Hodnota oscilátoru pod 30 body naopak signalizuje přeprodaný trh a možnost budoucího růstu kurzu cenného papíru.

Přijetí zisku (profit taking)

Uzavření pozice za účelem dosažení zisku. Běžně se provádí limitním příkazem k uzavření pozice a automatickému převzetí zisku, jakmile tržní cena překročí stanovený limit.

Příkazy

Základní typy příkazů:

Market - obchodní příkaz typu market představuje jeden z nejčastěji používaných příkazů. V případě použití tohoto příkazu není obchodníkem specifikována cena, ale obchod je otevřen/uzavřen co nejrychleji s použitím aktuální ceny trhu. Nejčastěji se tak příkazy typu market používají pro rychlé uzavření pozic.

Limit - obchodní příkaz typu limit (or better) se pozice otevírá/zavírá za uvedenou cenu nebo lepší. Prioritou plnění není tedy čas, ale dosažená cena, která musí být shodná nebo lepší než cena uvedená v příkazu. S použitím příkazu limit má obchodník jistotu, že dostane své plánované plnění, nicméně negativem příkazu je skutečnost, že trh může obchodníkovi “utéci” byť se třeba chvilku pohyboval na zadané vstupní hodnotě (ale Burza nestihla příkaz spárovat třeba z důvodu, že podobných příkazů byla v trhu celá řada a na ten náš se již nemusela “dostat řada”). Často se limitní příkaz používá pro výstup z pozice na tzv. profit targetu - cílové hodnotě za kterou bychom rádi kontrakt prodali (např. proto, že na hranici je silná S/R úroveň a očekáváme, že by se trh mohl od ní odrazit).

Nákupní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je shodná nebo nižší než aktuální obchodovaná cena. Prodejní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je rovná nebo vyšší než aktuální obchodovaná cena. Stop Obchodní příkaz STOP zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh nedotkne - pak se mění v příkaz typu Market (typ příkazu). Tzn. nákupní stop příkaz je do trhu vkládán vždy nad aktuální cenu trhu, prodejní pod aktuální tržní cenu.

Stop - příkaz se nejčastěji používá v případě, že obchodník chce vstoupit/vystoupit do/z pozice na určité cenové úrovni - například po překonání suportu nebo resistence.

Stop Limit (SL) - obchodní příkaz stop limit kombinuje dva příkazy - příkaz typu Stop (typ příkazu) a příkaz typu Limit (typ obchodního příkazu) - a příkaz musí proto obsahovat dvě ceny. První cena slouží jako stop příkaz (tj. příkaz se aktivuje jakmile se trh dotkne zadané hodnoty) a druhá udává nejhorší možné plnění které jsme ochotni akceptovat.

One Cancels the Other (OCO) - obchodní příkaz kombinující dva příkazy napsané na jeden ticket s tím, že druhý příkaz se automaticky zruší v případě exekuce prvního. Více samostatně níže.

Trailing stop - příkaz, kterým stanovujeme bod či několik bodů pro stanovení automatického posunutí SL. Po překročení jednoho bodu se stop-loss automaticky posouvá dál.

Přímý přístup na trh (dma)

Přímým přístupem na trh (direct market access; DMA) se označuje elektronická platforma, která umožňuje investorovi provádět transakce přímo do burzovního párovacího systému.

Psychologie obchodování

Nejdůležitější součást obchodování! Dr. VAN THARP - uvádí, že úspěšné obchodování je 60% psychologie, 30% money-management a pouze 10% vstupní strategie.

Pyramiding (přikupování pozic)

Pyramiding (přikupování pozic)

Využívání zisků vydělaných na otevřených pozicích k otevření dalších pozic na stejném obchodu.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
Casback Forex
Forex rebates
Forex Broker
Forex Broker
Pip Rebate
Pip Rebate
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení