InstaForex

Slovník znalého Forex tradera - R

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - R

Rally

Označení pro velmi silný růst ceny aktiva, popřípadě i celého trhu.

Range (rozpětí)

Pásmo, ve kterém se cena pohybuje během daného časového období.

Rate

Cena jedné měny vyjádřena v měně druhé, využívaná zejména při obchodování.

Rate cut

Bankovní výraz pro snižování úrokových sazeb daných centrální bankou.

Rate of change (ROC)

Procentní změna ceny za zvolené období. Využívá se zobrazení 5 nebo 10 denní procentní změny. Indikátor osciluje okolo hodnoty 0 a při vychýlení od této hodnoty naznačuje změnu trendu. Protnutí úrovně 0 je pak signálem potvrzujícím změnu trendu.

Rating

Nejčastěji se hovoří o úvěrovém ratingu, který vyjadřuje důvěryhodnost dlužníka (emitenta) nebo cenného papíru a který udělují ratingové agentury.

Ratingová agentura

Nastavují důvěryhodnost dlužníkům. Nejznámější agenturou jsou např. Moody's , Standard & Poor's nebo Fitch Ratings.

Reading the tape

Pokus o předpověď krátkodobé cenové změny pomocí informací získaných z ceny a objemu, na základě technicko-analytických grafů.

Realizovat profit

Obchodní pokyn, který automaticky uzavírá pozici na určité ceně podle požadované výše zisku, kterou si nastavil obchodník. Možné také popsat jako zrealizovaný zisk nebo ztráta při ukončení obchodní transakce.

Recese

Recese (z latinského slova recessio = ústup) je v makroekonomii definována jako pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce. Recese může zahrnovat souběžný pokles souvisejících měřítek celkové ekonomické aktivity jako jsou zaměstnanost, investice a zisky společností. Recese může být provázena klesajícími cenami (deflací) nebo naopak rychle stoupajícími cenami (inflací) procesem zvaným stagflace.

Rectangles

Bullish, bearish Rectangle

Formace vycházející z technické analýzy. Jde o oblast, ohraničenou vodorovnými a svislými přímkami, tvořící pomyslný obdélník. Tento grafický obrazec může značit buď změnu nebo pokračující trend.
Referenční měna

Jde o měnu, ve které je měřena výkonnost fondu.

Registrované cenné papíry

Jde o cenné papíry, již přijaté k obchodování na veřejném burze.

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI)

Za autora indikátoru je obecně považován obchodník J. W. Wilder, který RSI vytvořil jakožto způsob měření síly nebo naopak oslabování trhu. Základní idea indikátoru RSI je možnost měřit kdy je trh překoupen (overbought), nebo naopak přeprodán (oversold) a dle toho zvažovat možnost krátké (v případě overbought) nebo dlouhé (v případě oversold) pozice. Ještě jednou upozorňujeme, že indikátor má sloužit pouze jako doplněk Obchodní strategie, nikoliv jako strategie samotná.

Jak RSI funguje? Zabývat se zde přesnou matematickou formulí považujeme za zbytečné - jednak sami nejsme v matematice příliš zdatní a snadno bychom se mohli dopustit při matematickém popisu indikátoru nechtěné chyby a jednak nepovažujeme za důležité zveřejňovat jak RSI počítat v době, kdy umí RSI indikátor počítat a zobrazovat téměř každý analytický software. Pojďme tedy přejít rovnou k praktickému využívání RSI indikátoru.

Pokud si necháme zobrazit indikátor jakožto doplněk k některému z komoditních grafů, v první řadě si zřejmě všimneme, že je RSI indikátor „ohraničen“ hodnotami 0% a 100%, v polovině pak můžeme vidět i osu 50%. Co nám tyto hodnoty říkají? Obecně řečeno, pokud se křivka RSI pohybuje NAD 70%, pak je trh považován za překoupený, pokud se pak křivka pohybuje POD 30%, pak je trh považován za přeprodaný. Jak jsme si řekli již na začátku, překoupený trh je možné považovat za signál k otevření krátké pozice a naopak přeprodaný trh jako signál k otevření dlouhé pozice. Zde je však nutné podotknou velmi podstatnou věc - signály jsou považovány za platné až v momentě, kdy cena přeprodané/překoupené rozmezí zpět opustí!

To znamená, pokud zvažujete například otevření dlouhé pozice a používáte RSI indikátor pro vhodnější načasování, pak vyčkáte na moment, kdy se RSI indikátor bude nacházet pod 30%. Nyní však ještě dlouhou pozici otevírat nebudete. Vyčkáte, až se indikátor z oblasti pod 30% dostane zpět NAD 30% - teprve v tento moment je možné považovat nákupní signál RSI indikátoru jako právoplatný. Pro otevírání krátkých pozic pak pochopitelně funguje opačná analogie - vyčkáváme, dokud indikátor nepřesáhne 70%. V takovém momentě zbystříme pozornost a do pozice vstupujeme až pokud trh opět klesne zpět pod 70%.

Repo sazba

Repo sazba je jedna ze tří úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou. Dalšími jsou diskontní sazba a lombardní sazba.
Je využívána při tzv. repo operacích, tedy finančních operacích na volném trhu, jejichž prostřednictvím Česká národní banka reguluje množství peněz v oběhu. Od bank je centrální bankou stahována přebytečná likvidita a naopak jsou jim předávány cenné papíry, které se později České národní bance vrací, a to za zapůjčené finanční prostředky navýšené o dohodnutý úrok. Repo sazba je pak stanovena jako maximální možná sazba tohoto úroku. Jedná se o dvoutýdenní úrokovou sazbu (2T repo sazba), protože základní doba trvání repo operací je 14 dní.

Resistance (rezistence)

Resistance (rezistence)

Výraz používaný v technické analýze a určující cenovou úroveň, která doporučuje, kde by měl investor prodávat. Je to cenová úroveň, na které se stoupající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem.

Restriktivní politika

Restriktivní fiskální politika (tzn. zvýšení čistých daní, snížení vládních nákupů statků), omezuje růst agregátní poptávky nebo ji snižuje.

Retail investor

Jednotlivec, který koupí malé množství cenných papírů pro vlastní potřebu. Opakem je instituální investor, který kupuje a prodává akcie pro svou společnost a klienty.

Retail sales

Neboli maloobchodní tržby.

Retracement (zpětný pohyb)

Retracement (zpětný pohyb)

Je to jednoduše pohyb ceny v opačném směru předchozího trendu. Trhy pohybují v určitých “vlnách” - po velkém pohybu přichází zpětný pohyb (tzv. retracement, korekce) aby se často následně zastavil a pokračoval ve směru původního pohybu.
Pochopitelně že studiu podobného “chování” trhu bylo v minulosti věnováno mnoho pozornosti a nejvíce jej popsal obchodník jménem Ralph Nelson Elliot (jeho studie jsou popsány v mnoha knihách a naleznete je pod jménem Elliotovy vlny - Elliot wave). Koncept elliotových vln je velmi komplexní, pro začátek však stojí za pozornost pouze tři čísla. Elliot ve svých studiích trhu došel k závěru, že zpětné pohyby (tzv. retracementy) se vrací většinou na úroveň 38.2, 50 a 61.8 % původního trendu. Tyto hodnoty tedy představují určitou hranici, na které lze často očekávat buď obrácení pohybu grafu nebo jeho určité zbrzdění.

Reverse order

Označení pro akci, kdy na určité cenové hladině uzavřete pozici a otevřete obchod opačným směrem, Long na Short nebo obráceně.

Rezervní měna

Rezervní měna je měna, která je ve vyšším množství uchovávána mnoha vládami a (finančními) institucemi coby část jejich zahraničních směnných rezerv. Rezervní měna má současně tendenci být mezinárodní měnou pro určování ceny zboží (komodit, služeb) na globálním trhu, jako je ropa, zlato, atd.
Nejvíce zastoupenými rezervními měnami jsou americký dolar a euro.

Risk management

Proces analyzování míry rizika a z výsledků pak stanovení toho, jak nejlépe takovému riziku čelit.

Risk Reward Ratio (RRR)

Risk Reward Ratio (RRR)

Poměr risku a zisku. Ukazuje, kolik obchodník riskuje proti potenciálnímu zisku v daném obchodu. Je-li riziko 500 a zisk 1.500 Euro, je poměr risku a pravděpodobného zisku 500:1500 neboli RRR je 1:3.


RM-Systém (RMS)

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je burza cenných papírů, kde se obchoduje s akciemi českých i zahraničních společností, je zaměřená především na drobné a střední investory. Jediným majitelem této burzy je banka Fio. RM-Systém není OTC trh: dohled na ním vykonává ČNB.

ROA - (return on assets = návratnost aktiv)

Lze vyjádřit vzorcem "čistý zisk + úroky po zdanění)/celková aktiva" - kolik jednotek zisku před úroky a daněmi připadá na jednotku celkového vloženého kapitálu.

ROE - (return on equity = návratnost vlastního jmění)

Lze vyjádřit vzorcem "čistý zisk/vlastní jmění" - kolik jednotek čistého zisku připadá na jednu jednotku investovanou vlastníky

Rollover (převedení)

Převrácení (překlopení) je vlastně provedení výměny pozice, která je držena s pozicí následujícího dne vyrovnání. Přeneseně můžeme říct, že rollover nám úročí otevřené pozice pro ten který den. Na spotovém FX (Forex)trhu musí být všechny obchody uzavřené do dvou pracovních dnů a podle mezinárodních bankovních praktik se toto mění v 22,00 hod. GMT (Greenwich času, např. Londýn).
Na rolloveru je důležité, zda námi zvolenou měnu v páru kupujeme nebo prodáváme, a jaké jsou úrokové sazby mezi dvěma měnami. Například základní úrokové sazby ve Velké Británii (GBP) jsou aktuálně mnohem vyšší než v Tokiu (JPY). Pokud zadáme pokyn na nákup pro pár GBP/JPY v 18,00 hod. GMT a pozici držíme i po 22,00 hod. GMT, je nám připsáno na účet nyní asi 23-24 USD/lot. Pokud však uvedený pár prodáváme, je nám přibližně stejná částka odepsána. Hodnotu úrokové míry v USD/lot (podle vývoje úroků se mění) pro nákup nebo prodej vždy nalezneme na stránkách každé brokerské společnosti.

Round turn (RT)

Poplatek účtovaný za službu brokera (tzv. brokerská komise, commission nebo také fee). Tato komise se pak účtuje většinou za kompletně provedený obchod (tzn. vstup do pozice i výstup z pozice) - neboli také round turn (RT).

RPSN

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 1 880 000 Kč, u hypoték atd.). Pokud poskytovatel tuto povinnost nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB.

Russell 2000

Russell 2000 Index se skládá z 2000 akciových titulů společností obchodovaných ve Spojených státech amerických. Někdy bývá také označován jako small-cap, protože společnosti v něm obsažené se počítají do indexu Russell 3000 Index. Russell 3000 Index tvoří 3000 akciových titulů největších společností obchodovaných ve Spojených státech amerických. Společnosti, které jsou v tomto žebříčku na 1001.-3000. místě (co do tržní kapitalizace) se počítají právě do Russell 2000 Index.

Růstový fond

Preferuje růst tržní ceny a orientuje se spíše na dlouhý časový horizont.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
Casback Forex
Forex rebates
Forex Broker
Forex Broker
Pip Rebate
Pip Rebate
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení