Pip Rebate

Slovník znalého Forex tradera - U

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - U

UCITS

Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities).

Účastníci konkursu

Věřitelé, kteří uplatňují své nároky vůči dlužníkovi a sám dlužník.

Ukazatel Price/Cash Flow

Podobně jako ukazatel PSR (Price/Sales Ratio) i Price/Cash Flow je používán v důsledku určité nedůvěry investorů ve vykázané hodnoty čistého zisku (P/E).

Ukazatel Price/Sales Ratio

Ukazatel PSR (price/sales – cena/tržby) představuje cenu společnosti k výši jejich tržeb. Někdy se tato hodnota stanovuje jako poměr celkové tržní kapitalizace společnosti (market value – cena akcie x celkový počet vydaných akcií) ku celkovým tržbám za posledních dvanáct měsíců.

Underlying security

Výrok při investičním doporučení - výnosnost akcie by měla být nižší než výnosnost indexu (zpravidla nejméně o 5% nižší).

Underperform (market underperform)

Při vydání tohoto stanoviska makléřská společnost očekává, že cena akcie se zhodnotí v porovnání s indexem méně (obvykle se užívá hranice 5% pod zhodnocením daného indexu).

Underweight

Výrok při investičním doporučení - akcie by měla mít v portfoliu nižší váhu, než je její váha v indexu.

UNIS ČR (Unie investičních společností České Republiky

Profesní asociace investičních společností. Usiluje o rozvoj kolektivního investování, dbá na profesionální a etickou kvalitu aktivit svých členů.

UNIVYC (Univerzální vypořádavací centrum)

Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha,, UNIVYC provádí vypořádání všech typů burzovních obchodů, které se liší podmínkami či formou jejich uzavření i způsobem a zárukami jejich vypořádání. Po zobchodování cenných papíru v obchodním systému burzy jsou uzavřené obchody předány UNIVYCU k vypořádání. Od okamžiku registrace spárovaných obchodu nese UNIVYC plnou odpovědnost za celý průběh vypořádání, jehož účastníky jsou jednotliví členové.

Úpadek

Úpadek neboli též bankrot (z it. banca rotta – rozbitá lavice) je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům.

Upgrade (změna ratingu)

Pozitivní změna ratingu (od ratingové agentury) dané země nebo státu.

Ratingové agentury nastavují důvěryhodnost dlužníkům. Nejznámější agenturou jsou např. Moody's , Standard & Poor's nebo Fitch Ratings .

Úpis cenných papírů

Umístění resp. prodej nově emitovaných cenných papírů stávajícím akcionářům, předem určeným osobám nebo široké veřejnosti za účelem navýšení základního jmění.

Uplatnění opce

Opce je uplatněna, pokud se držitel rozhodne využít svého práva na koupi nebo prodej základního aktiva za cenu stanovenou v opční smlouvě.

Uptick Rule

Ve spojených státech je toto regulační pravidlo, které zabraňuje investorům provádět krátké prodeje, dokud se cena bezprostředně předcházejícího obchodu nevyrovnala nebo neocitla níže než cena tohoto krátkého prodeje (nelze prodávat, pokud trh klesá).

Úroková míra

Úroková sazba v obecné řeči znamená měřítko ceny peněz. Úroková sazba tedy znamená procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Úroková sazba určuje kolik z jistiny musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli za půjčku či úvěr zaplatit.

Procentní vyjádření úrokové sazby vyčísluje, jakou částku finanční instituci, která úvěr (půjčku) poskytla, zaplatí dlužník navíc. Ve většině případů se jedná o procento fixní (stálé), ale může být někdy i úroková sazba proměnlivá, tzn. že poskytující finanční instituce může toto procento v průběhu úvěru měnit, snižovat či zvyšovat. Tento údaj je udáván ke konci určeného období, převážně ke konci kalendářního roku, avšak pouze po dobu splácení úvěru. Neobsahuje však poplatek za vyřízení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, případně další poplatky poskytujícího finančního ústavu, proto je pro klienta důležitějším údajem tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů) - čili částka všech výše uvedených poplatků a nákladů, které zaplatíme poskytovateli úvěru nad rámec splátky navíc.

US Prime Rate

Jde o úrokovou sazbu, za kterou banky v USA půjčují své "VIP" podnikové klientele.

Úvěr ze stavebního spoření

Peněžní prostředky poskytnuté klientovi na základě smlouvy o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření. Úvěr smí být poskytnut pouze k financování bytových potřeb klienta, jak je definuje zákon o stavebním spoření.

Uzavření pozice

Uzavření pozice znamená ukončení investičního obchodu, je opačnou akcí k otevření pozice. Obchodník si vybírá své zisky či ukončuje ztrátový obchod. Uzavření pozice může být i částečně, tj. prodám např. 0,5lotu z celého jednoho.

Uzavřený podílový fond (UPF)

Uzavřený podílový fond je společnost, která vypíše takzvané upisovací období, kdy můžete investovat a buď na konci upisovacího období nebo při dosažení potřebného kapitálu se uzavře a již není možno do ní kapitálově vstoupit. Takový uzavřený podílový fond je vytvořen na dobu určitou a po uplynutí této doby je fond vyplacen i s případnými zisky nebo ztrátami a zrušen.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Forex Broker
Forex Broker
Iron FX

Reklamní sdělení