InstaForex

Slovník znalého Forex tradera - V

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - V

Valná hromada

Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby korporačního typu, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různých intervalech, určených stanovami nebo zakladatelskou listinou. Může ji také svolat statutární orgán (výbor, představenstvo) při důležitých událostech. Právo účastnit se jí mají členové společnosti, resp. akcionáři. Valnou hromadu v ČR, dle zákona o obchodních korporacích (do konce roku 2013 dle obchodního zákoníku) vytváří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Schází se alespoň jednou za rok.

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (zkráceně VaR, z angličtiny „hodnota v riziku“, „riskovaná hodnota“) je jednou z kvantitativních metod používaných v bankovnictví a pojišťovnictví k řízení rizika. Tento ekonomický ukazatel udává odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia finančních nástrojů. Jde v podstatě o statistický odhad udávající nejhorší ztrátu, ke které může dojít s určitou pravděpodobností v určitém budoucím období.
Podle toho, na jaké riziko se metoda používá, označuje se jako tržní value at risk, úvěrová value at risk aj. V bankovnictví se často používá v rámci tzv. vnitřních modelů pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku (především v obchodním portfoliu, případně i u některých položek v bankovním portfoliu).
Metoda se používá k výpočtu kapitálových požadavků proto, že s určitou pravděpodobností očekávaná ztráta z úvěru se může přímo promítnout do snížení zisku banky, případně do velikosti jejího kapitálu. Úvěrové ztráty většího rozsahu by mohly mít vliv na stabilitu banky, případně celého bankovního sektoru, a proto se metoda Value at risk využívá i v rámci regulačních nástrojů centrálních bank.

Value date

Datum, ke kterému protistrany finanční transakce souhlasí s vypořádáním svých závazků, tedy směně plateb. U spotových měnových transakcí value date běžně následuje po uplynutí dvou obchodních dnů. Známo též pod pojmem maturity date.

Value stocks

Typ akcie, které vzhledem ke své vnitřní hodnotě mají atraktivní tržní cenu. To znamená, že v rámci segmentu, ve kterém se emise pohybuje, nebo vzhledem k celému trhu jsou podhodnocené. Mezi nejčastěji využívané metody pro jejich vyhledávání patří klasická účetní kriteria P/E (price-to-earnings ratio, tedy poměr tržní ceny akcie k zisku připadající na jednu akcii), market-to-book ratio (poměr tržní ceny akcie k její účetní hodnotě) nebo price-to dividends ratio (P/D, poměr tržní ceny akcie k vyplacené dividendě).

VaR

Viz Value at Risk

VAT (Value added tax)

Anglická zkratka pro daň z přidané hodnoty.

Vedlejší měna (Counter Currency)

Vedlejší měna je v měnovém páru vždy uváděna jako druhá. Například v páru EUR/CZK je vedlejší/kotovací měnou CZK.

Vega

Vega je citlivost opce na změnu volatility podkladového aktiva. Počítá se jako první derivace ceny opce podle volatility.

Velkoobchodní tržby

Zpráva o velkoobchodních tržbách zahrnuje statistiku prodejů a zásob od druhé úrovně zpracovatelského stadia. Jsou udávané ve formě procentuálních meziměsíčních změn.

Vinkulace

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na heslo, souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace. U cenných papírů (například akcií na jméno) vinkulace znamená, že s jejich převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent.

VIX

Index VIX (Index strachu) je dobrým vodítkem pro sledování aktuální volatility. Index VIX je počítán skrz implicitní volatilitu opcí například na akciovém indexu S&P 500 a vyjadřuje očekávání obchodníků o budoucí volatilitě. VIX je počítán z prémií opcí a vychází z náhledů obchodníků na budoucí volatilitu daného trhu.

Vlajka

Flag and pennant(vlajka a prapory)

Obrazec technické analýzy, který vznikne prudkým vzrůstem, či poklesem skupiny cen a vyústí v pohyb opačný ke směru vlajky. Vlajky jsou vlastně pokračující formace a předznamenávají, že trend bude pokračovat v započatém směru. V podstatě tvoří korekce trendu.

Vlastní jmění

Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele, pro tvorbu jeho kapitálu. Tvoří ho vklady zakladatelů (vlastníků, společníků) do základního kapitálu společnosti a složky, které vznikly během hospodaření podniku. Vlastní kapitál tak zahrnuje peněžité a nepeněžité vklady majetku do firmy, kapitálové fondy, hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a fondy tvořené ze zisku (rezervní fond). V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.
Kromě vlastního kapitálu se rozlišuje také cizí kapitál.

Vnitřní hodnota

U Warrantu (finanční derivát) je Vnitřní hodnota rozdíl mezi aktuálním kurzem podkladového aktiva a realizační cenou.

Volatilita

U finančních instrumentů roste volatilita s odmocninou časového úseku, na němž je měřena.
Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva, obvykle se přepočítává na roční volatilitu a může se udávat buď v absolutních hodnotách či relativně.

Volatilní trh

Faktor udávající jak živý a rychlý daný trh je. V živých trzích lze vydělat více peněz za menší časové období, ale současně lze hodně peněz ztratit, nejedná-li obchodník rychle. Volatilnější trhy mívají logicky mnohem vyšší marginy než trhy pomalé a líné, neboť se v nich riskuje více peněz. Volatilita se na první pohled pozná v grafech, čím vyšší úsečka na svíčkovém grafu, tím vyšší volatilita

Volně pohyblivý kurz

Synonymum pro floating. Devizový kurz, který má dovoleno od centrální banky volně se pohybovat, tj. oslabovat i posilovat podle aktuálního vývoje nabídky a poptávky po dané měně. V praxi se málokdy vyskytuje zcela čistý floating, obvykle se centrální banky více či méně snaží vyhlazovat velmi výrazné výkyvy kurzu tzv. devizovými intervencemi nebo jinými nástroji centrální banky. Potom hovoříme o řízeném floatingu nebo dirty floatingu. Příkladem řízeného floatingu je česká koruna, dolar nebo euro.

Volume

Objem všech obchodovaných cenných papírů v daném časovém období. Pro soukromé investory důležitý údaj při obchodování.

Volume Oscillator

Volume Oscillator

Indikátor Volume (objem obchodů) je instrumentem technické analýzy odrážející aktivitu investorů za určitou dobu. Indikátor se obvykle používá s analýzou pohybu ceny aktiva pro potvrzení síly trendu nebo zjištění příznaků její slabosti a takto pro určení možného otočení cen. Nejdříve potvrdíme trend, rostoucí objemy obchodů v podmínkách zvýšení cen potvrzuje býčí trend, rostoucí objemy obchodů v podmínkách poklesu cen potvrzuje medvědí trend.

Výkonnost (performance)

Vyjadřuje změnu hodnoty podílového listu v procentech za určité období. Výkonnost fondu je očištěna o vyplacené dividendy.

Výnos

Známe dividendový nebo úrokový výnos, který fond ročně vyplácí. Úrokový (kapitálový) výnos představuje nárůst hodnoty podílového listu za určité časové období, vyjádřený v procentech.

Výnosová křivka (yield curve)

Výnosová křivka ukazuje, jak se mění úrokový výnos s měnící se dobou splatnosti. Obvyklý tvar výnosové křivky je rostoucí, tedy že dluhopisy s delší splatností nesou větší kupón. Obvykle to je z důvodu prémie za úrokové riziko. Mohou existovat ale i ploché výnosové křivky, případně klesající.
Česká výnosová křivka je strmě rostoucí. Dluhopisy s nejkratší splatností nesou věřitelům českého státu kolem dvou procent. Největší úrok musí Česko platit za patnáctileté dluhopisy, okolo 6 procent. Nejdelší padesátileté dluhopisy mají úrokovou sazbu mírně nižší.

Výnosový fond

Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

Vypořádání kontraktu (Mark to Market Settlement)

Denní zúčtování cenových změn u futures kontraktů.

Výroční zpráva

Zpráva o hospodaření akciové společnosti za období jednoho roku.

Vystavení riziku

Vystavení se riziku je negativní stránka investování. Největším rizikem je samozřejmě to, že investor přijde o své investované prostředky.

Výstupní srážka

Poplatek, který účtují některé společnosti obhospodařující podílové fondy při odkupu podílových listů.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
Casback Forex
Forex rebates
Forex Broker
Forex Broker
Pip Rebate
Pip Rebate