Iron FX

Slovník znalého Forex tradera - Z

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - Z

Zadlužení spotřebitelů (Consumer Credit)

Tento ukazatel měří meziměsíční změny zadlužení spotřebitelů v dolarovém vyjádření. Je volatilní a často výrazně revidován oproti dalším reportům osobní spotřeby (maloobchodní tržby, prodeje aut).

Zajištěný fond

Fond garantující určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny, řekněme 90 - 100 % v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.

Zajišťování (hedging)

Cílem hedgingu není zisk, ale ochrana před nepříznivým dopadem investičních ztrát. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypořádáním) nebo swaps.

Základní aktivum - podkladové aktivum 

Základní aktivum (častěji nazývané jako podkladové aktivum), je aktivum, od kterého se odvíjí cena finančního derivátu, jako jsou opce, forwardy, futures apod. Podkladovým aktivem mohou být akcie, komodity, měny, dluhopisy, akciové indexy a mnoho dalších finančních nástrojů. Finanční deriváty se stávají stále žádanějším instrumentem především díky jejich rozmanitosti.

Základní jmění

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života podniku se většinou nemění.

Základní měna

Jedná se o první pár v obchodované měně. Např. EUR/USD základní měnou je EUR.

Zaknihované cenné papíry

Cenné papíry, které se zaznamenávají v elektronické podobě centrálního datového registru (Centrálním depozitáři cenných papírů).

Zákon o cenných papírech

Zákon České národní rady o cenných papírech - č. 591/1992 Sb. Původní s účinností od 1. 1. 1993 nahrazen právním předpisem: č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)s účinností od 1. 1. 2014.
Zákon o cenných papírech spadá do práva veřejného a vztahuje se na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. První část zákona (§1 až §12) upravuje náležitosti cenných papírů a jejich vydávání, druhá část (§13 až §44a) se zabývá smlouvami o cenných papírech, jako například smlouvami o převodech cenných papírů, obstaravatelskými smlouvami, smlouvami o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů, stejně jako smlouvami o zastavení cenných papírů a zástavním právem k účtu cenných papírů.

Záloha (margin)

Množství požadovaných peněz pro otevření a držení pozice. Obchodně známo jako "margin - marže". Výše marže se u jednotlivých měnových párů liší, u hlavních párů bývá nižší. Složená marže slouží makléři pouze jako záruka, že máte dostatek finančních prostředků na uhrazení případné ztráty.

Zaměstnanecké akcie

Emise podnikových akcií pro vlastní zaměstnance. Zaměstnanecké akcie znějí vždy na jméno, souhrn částí jmenovitých hodnot všech zaměstnaneckých akcií, nepodléhajících splacení nesmí překročit 5 % základního jmění společnosti.

Zero bond

Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vůči nominální hodnotě a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v době splatnosti.

ZEW index

Index německého ekonomického institutu, který zkoumá mínění investorů a analytiků týkající se hospodářského vývoje.

Zisk na akcii (EPS - earning per share)

Zisk akciové společnosti se vydělí počtem emitovaných cenných papírů - akcií.

Zisková marže

Čistý zisk / celkové tržby x 100. Procentní vyjádření čistého zisku z tržeb společnosti.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Brokers
Iron FX
Reklamní sdělení